Kişisel Verilerin Korunması

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni formu, 24/03/2016 tarihinde kabul edilen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında Veri sahiplerinin bilgilendirilmesi ve aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı olarak kişisel verilerinizin korunması meselesine ciddi hassasiyet gösterilmektedir. Veri sorumlusu ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmesi ve muhafaza edilmesi önem arz etmektedir.

Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin siz Ziyaretçilerimizi, Çevrimiçi Ziyaretçilerimizi, Müşterilerimizi, Potansiyel Müşterilerimizi, Tedarikçi Çalışanlarımızı, Tedarikçi Yetkililerimizi, Bölgemizde faaliyet gösteren firmaları bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEME AMACIMIZ

Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı olarak 4562 sayılı OSB Kanunu ve diğer ilgili mevzuattan kaynaklanan faaliyet ve hizmetlerini mevzuata ve Başkanlığımız politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için faaliyette bulunduğumuz sırada; ziyaretçilerimizin, çevrimiçi sitemizde ziyaretçilerimizin, müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, tedarikçi çalışanlarımızın, tedarikçi yetkililerimizin, ticari ilişkide bulunduğumuz kişilerin kişisel verileri aksi bir talep olmadığı müddetçe Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 5 ve 6. maddesine uygun olarak toplanarak işlenmektedir.

ZİYARETÇİLERİMİZ

Ziyaretçilerimizin çevrimiçi, fiziksel mekân güvenliği bilgileri (ör. kamera kayıtları);

Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, Kamera kaydı ile plaka okuma sistemi ile adli ve idari makamlarca talep edilebilmesi ve fiziksel mekân güvenliğinin temini, Wifi misafir ağı hizmetinde kişisel veriler güvenlik amacı ve OSB mevzuatı uyarınca Log kayıtları tutularak işlenecektir.

 

ÇEVRİMİÇİ ZİYARETÇİLERİMİZ

Web sitemizi kullanan çevrimiçi ziyaretçilerimizin işlem güvenliği bilgileri (ör. IP adresi bilginiz), (çerez kaydı tutulmamaktadır.) faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, internet aracılığıyla web sitemize erişiminizi sağlayabilmek amacıyla işlenecektir. Web sitemizde iş başvurusu alınmamaktadır.

 

MÜŞTERİLERİMİZ VE HİZMET ALANLAR

Gerçek kişi müşterilerimizin veya tüzel kişi müşterilerimizin yetkililerinin ve/veya çalışanlarının kimlik bilgileri, adres ve telefon bilgileri, vergi levhası ve sigorta bilgileri, imza sirküleri bilgileri, fiziksel mekan güvenliği bilgileri, hukuki işlem bilgileri, pazarlama bilgileri (ör. alışveriş geçmişi bilgileri), SGK bilgileri, Genel Kurula Katılacak müşterilerimizin kimlik bilgileri ve OSB genelinde plaka okuma sistemi, Basın Departmanımızca alınan ve web sitesinde paylaşılan fotoğraflar;

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/ hizmet satış süreci ve satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile işlenecektir.

 

POTANSİYEL MÜŞTERİLERİMİZ VE HİZMET ALANLAR

Gerçek kişi müşterilerimizin veya tüzel kişi müşterilerimizin yetkililerinin ve/veya çalışanlarının kimlik bilgileri, adres ve telefon bilgileri, vergi levhası ve sigorta bilgileri, imza sirküleri bilgileri, müşteri işlemi bilgileri, fiziksel mekan güvenliği bilgileri, pazarlama bilgileri;

Mal/ hizmet satış süreçlerinin yönetilmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, reklam/ kampanya/ promosyon süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi amaçları ile işlenecektir.

 

TEDARİKÇİ ÇALIŞANIMIZ

Tedarikçi çalışanımızın kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, fiziksel mekan güvenliği bilgileri; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/ denetimi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile işlenecektir.

 

TEDARİKÇİ YETKİLİMİZ

Gerçek kişi tedarikçilerimizin veya tüzel kişi tedarikçi yetkililerimizin kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, fiziksel mekan güvenliği bilgileri, müşteri işlemi bilgileri, finans bilgileri, pazarlama bilgileri, hukuki işlem bilgileri; iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, yatırım süreçlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçları ile işlenecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARILMA AMAÇLARI

TRABZON ARSİN OSB’nin şeffaf ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamına uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel verileriniz, Trabzon Arsin OSB tarafından yürütülmekte olan faaliyet ve hizmetlerden sizleri yararlandırma için gereken çalışmaların birimlerimiz tarafından yapılması, Trabzon Arsin OSB tarafından sunulan hizmetlerin sizlerin beğeni ve ihtiyaçlarına göre kategorileştirilerek sizlere önerilmesi, Trabzon Arsin OSB ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, Trabzon Arsin OSB’nin ticari ve iş planlarının belirlenmesi ve uygulanması ile, Kurumumuzun insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINA AKTARILMASI

Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı olarak kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmamaktadır.

 

TRABZON ARSİN ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN DEĞİŞİKLİK HAKKI:

Arsin OSB’nin, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler ve Kurul Kararları nedeni ve veri sorumlunun gereksinimi halinde işbu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

 

KİŞİSEL VERİ HAKLARINIZI NASIL KULLANACAĞINIZ:

KVKK’nın ilgili kişilerin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki kişisel verilerinizin;

Kişisel verilerini işleyip işlemediğini öğrenme, Veri işleme faaliyeti hakkında bilgi talep etme, kişisel veri işleme faaliyetinin amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde, bunların düzeltilmesini talep etme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bu durumun bildirilmesini talep etme, Kişisel verilerin Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktıysa, bu durumun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme, İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi ve bu analiz neticesinde ilgili kişinin aleyhine bir sonuç doğduğunu düşündüğü sonuçların ortaya çıkması halinde, bu sonuca itiraz etme. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Başvurularınızı “Veri Sorumlusuna Başvuru Formu” aracılığıyla iletebilirsiniz.

Güvenlik Kameraları Aydınlatma Metni için Tıklayınız

 

 

VERİ SORUMLUSU

: Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi

  Yönetim Kurulu Başkanlığı

ADRES

: Yeşilyalı Mah. Organize Sanayi 9 Nolu Cadde No: 2/1

  61900 Arsin / Trabzon / Türkiye

Kayıtlı Elektronik Posta

: tosbol@hs02.kep.tr

Firma Girişi

Basında TOSB

SANAYİCİLERE TAM DESTEK
[Taka Gazetesi]
ELİMİZDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERECEĞİZ
[Taka Gazetesi]
ARSİN OSB'DE İMZALAR ATILDI
[Karadenizde Sonnokta]